فرآورده های تزریقی

محصولات کلیدی

سرنگ پریفیلد سوماتریپتان

سرنگ پریفیلد انوکسان 6000

متوپرولول سوکسینات 95

قرص پلی پیل 4

قرص پلی پیل 4-2

آمپول متورال

آمپول هپارین سدیم 5000

قرص متورال 50 ®