آمپول آتروپین
آمپول آتروپین

Dosage Form:prefilled syringe for injection(as sulfate:0.5 mg/ml ) گروه درمانی: Antimuscarinics آنتی موسکارینیک ها

آمپول بتامتازون ال. آ
آمپول بتامتازون ال. آ

آمپول محتوی سوسپانسیون استریل (بتامتازون استات 3 میلی گرم + بتامتازون دی سدیم فسفات 3میلی گرم) در 1 میلی لیتر گروه درمانی: Corticosteroids کورتیکواستروئیدها