آمپول آلفن ®
آمپول آلفن ®

Injectable solution Diclofenac sodium 75 mg/3ml گروه درمانی: Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها

آمپول آلپکس ®
آمپول آلپکس ®

Injectable solution :Piroxicam 20mg/1ml: Dosage Form گروه درمانی: Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها