پلی پیل-وی

پلی پیل-وی

  • 1395/09/14

بیماری های قلبی عروقی، به عنوان شایع ترین بیماری مزمن در ایران و شایع ترین علت مرگ، مسبب نزدیک به ۵۰% از مرگ و میر افراد میانسال و مسن در کشور می باشد و درمان این بیماری ها و عوارض آنها، بخش قابل توجهی از هزینه های دارو و درمان ...

ادامه
پلی پیل_ ای

پلی پیل_ ای

  • 1395/09/14

بیماری های قلبی عروقی، به عنوان شایع ترین بیماری مزمن در ایران و شایع ترین علت مرگ، مسبب نزدیک به ۵۰% از مرگ و میر افراد میانسال و مسن در کشور می باشد و درمان این بیماری ها و عوارض آنها، بخش قابل توجهی از هزینه های دارو و درمان ...

ادامه
پلی پیل4-2

پلی پیل4-2

  • 1395/09/14

بیماری های قلبی عروقی، به عنوان شایع ترین بیماری مزمن در ایران و شایع ترین علت مرگ، مسبب نزدیک به ۵۰% از مرگ و میر افراد میانسال و مسن در کشور می باشد و درمان این بیماری ها و عوارض آنها، بخش قابل توجهی از هزینه های دارو و درمان ...

ادامه
پلی پیل4

پلی پیل4

  • 1395/09/14

بیماری های قلبی عروقی، به عنوان شایع ترین بیماری مزمن در ایران و شایع ترین علت مرگ، مسبب نزدیک به ۵۰% از مرگ و میر افراد میانسال و مسن در کشور می باشد و درمان این بیماری ها و عوارض آنها، بخش قابل توجهی از هزینه های دارو و درمان ...

ادامه