مدیر آزمایشگاههای کنترل کیفیت

مدیر آزمایشگاههای کنترل کیفیت

  • 1394/11/28

آقای دکتر حسن حسینی صدیقی

ادامه
مدیر برنامه ریزی و انبارها

مدیر برنامه ریزی و انبارها

  • 1394/11/28

آقای مهندس حامد صابونی

ادامه
مدیر سفارشات و خریدها

مدیر سفارشات و خریدها

  • 1394/11/28

خانم دکتر شیما خاجی

ادامه
مدیر نگهداری و تعمیرات

مدیر نگهداری و تعمیرات

  • 1394/11/04

آقای مهندس محمد رشوند

ادامه