قرص پلی پیل 2-4

قرص پلی پیل 4

قرص آدی ژل اس

قرص فلوکسامین 50

قرص ترامادول 100

قرص پیراستام 800

قرص استامینوفن 500

قرص استامینوفن 500

گروه درمانی: Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها

قرص پارکین سی ®

 	 	قرص پارکین سی ®

گروه درمانی: Dopaminergics دوپامینرژیک ها

قرص آلفن ایکس ال ®

قرص آلفن ایکس ال ®

Extended release Tablets of Diclofenac Sodium 100 mg گروه درمانی: Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها

قرص وراپامیل 40

قرص متورال 50 ®

قرص متورال 50 ®

Dosage Form: Tablets of Metoprolole Tartrate 50mg گروه درمانی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی

قرص آملوپرس 5 ®

قرص آملوپرس 5 ®

Dosage form:tablets of Amlodipine 5mg گروه درمانی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی