تصمیمات مجمع  عمومی عادی سالیانه سال 1391

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سال 1391

  • 1395/03/10

ادامه
زمانبندی پرداخت سود سهام سال 1390

زمانبندی پرداخت سود سهام سال 1390

  • 1395/03/10

ادامه
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال 1391

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال 1391

  • 1395/03/10

ادامه
تصمیمات مجمع  عمومی فوق العاده سال 1391

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده سال 1391

  • 1395/03/10

ادامه
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده سال 1391

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده سال 1391

  • 1395/03/10

ادامه
ثبت افزایش سرمایه از 125 به200میلیارد ریال

ثبت افزایش سرمایه از 125 به200میلیارد ریال

  • 1395/03/10

ادامه
تغییرات هیات مدیره

تغییرات هیات مدیره

  • 1395/03/08

ادامه
تغییرات هیات مدیره

تغییرات هیات مدیره

  • 1395/03/08

ادامه