ثبت افزایش سرمایه از 450به 680میلیارد ریال

ثبت افزایش سرمایه از 450به 680میلیارد ریال

 • 1395/08/05

ادامه
آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه 230 میلیارد ریالی سال 1395

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه 230 میلیارد ریالی سال 1395

 • 1395/04/21

ادامه
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده سال 1395

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده سال 1395

 • 1395/04/21

ادامه
گزارش توجیهی افزایش سرمایه 230 میلیارد ریالی سال 1395

گزارش توجیهی افزایش سرمایه 230 میلیارد ریالی سال 1395

 • 0000/00/00

ادامه
تغییرات هیات مدیره

تغییرات هیات مدیره

 • 0000/00/00

ادامه
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سال 1395

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سال 1395

 • 0000/00/00

ادامه
زمانبندی پرداخت سود سهام سال 1394

زمانبندی پرداخت سود سهام سال 1394

 • 0000/00/00

ادامه
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده سال 1395

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده سال 1395

 • 0000/00/00

ادامه
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال 1395

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال 1395

 • 0000/00/00

ادامه