آمپول متیل پردنیزولون استات

آمپول پرومتازین 50

آمپول اندانسترون 4

آمپول اندانسترون 8

آمپول اکسی توسین 10

آمپول ترامادول

آمپول متورال

آمپول هپارین سدیم 5000

آمپول سیس- آتراکورال 10 ®

 	آمپول سیس- آتراکورال 10 ®

محلول تزریقی سیس- آتراکوریوم 10 10 میلی گرم در 5 میلی لیتر

آمپول فوروزماید 20 میلی گرم

 	 	آمپول فوروزماید 20 میلی گرم

محلول تزریقی فورزماید 20 میلی گرم در 2 میلی لیتر

آمپول جنتامایسین 40میلی گرم

آمپول جنتامایسین 40میلی گرم

Injection Gentamicin ( as sulfate ) : 40 mg/1ml ,

آمپول جنتامایسین 20 میلی گرم

آمپول جنتامایسین 20 میلی گرم

Injection Gentamicin ( as sulfate ) : 20 mg/2ml ,