جشن البرزدارو سال 94
جشن البرزدارو سال 94

شرکت داروسازی البرزدارو هر ساله به پاس زحمات مدیران و پرسنل زحمت کش و بزرگداشت سالگرد تاسیس شرکت، در 22 بهمن ماه سالگرد پیروزی پر شکوه انقلاب اسلامی، جشنی را برگزار کرده و از پرسنل زحمت کش قدردانی بعمل آورده می شود.

جشن البرزدارو سال 93
جشن البرزدارو سال 93

شرکت داروسازی البرزدارو هر ساله به پاس زحمات مدیران و پرسنل زحمت کش و بزرگداشت سالگرد تاسیس شرکت، در 22 بهمن ماه سالگرد پیروزی پر شکوه انقلاب اسلامی، جشنی را برگزار کرده و از پرسنل زحمت کش قدردانی بعمل آورده می شود.

جشن البرزدارو سال 92
جشن البرزدارو سال 92

شرکت داروسازی البرزدارو هر ساله به پاس زحمات مدیران و پرسنل زحمت کش و بزرگداشت سالگرد تاسیس شرکت، در 22 بهمن ماه سالگرد پیروزی پر شکوه انقلاب اسلامی، جشنی را برگزار کرده و از پرسنل زحمت کش قدردانی بعمل آورده می شود.

جشن البرزدارو سال 91
جشن البرزدارو سال 91

شرکت داروسازی البرزدارو هر ساله به پاس زحمات مدیران و پرسنل زحمت کش و بزرگداشت سالگرد تاسیس شرکت، در 22 بهمن ماه سالگرد پیروزی پر شکوه انقلاب اسلامی، جشنی را برگزار کرده و از پرسنل زحمت کش قدردانی بعمل آورده می شود.