آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1395/12/30