تصاویر

سوسپانسیون آدی ژل -اس ®


Suspension: (Aluminium Hydroxide 225 mg+ Magnesium Hydroxide 200 mg + Simethicone 25 mg) / 5 ml)


محصولات مشابه