آمپول آتراکورال 50 ®


آمپول آتراکوریوم 50 میلی گرمی/5 میلی لیتر گروه درمانی: Neuromuscular Blockers داروهای مسدود کننده عصب- عضله


موارد مصرف
آتراكوریوم به عنوان داروی بیهوشی برای شل كردن عضلات و تسهیل كنترل بیمار طی تنفس مصنوعی مكانیكی مصرف می شود. همچنین برای لوله گذاری داخل نای و جراحی هایی كه نسبتاً طولانی مدت هستند و شل شدن عضلات در آنها ضرورت دارد، به كار می رود. همچنین در درمان كاهش شدت انقباضات عضلانی ناشی از حملات تشنجی مصرف شده است.
مكانیسم اثر


آتراكوریوم با استیل كولین در اتصال به گیرنده های كولینرژیك صفحه محركه انتهایی رقابت و با مهار انتقال عصبی پاسخ صفحه محركه انتهایی به استیل كولین را كاهش می دهد و باعث فلج عضلات اسكلتی می شود.
هشدارها


1. با محلول های قلیایی(مثل باربیتورات تزریقی) مخلوط نشود چون غیر فعال شده و رسوب می نماید. همچنین با محلول رینگرلاكتات رقیق نشود چون تخریب دارو سریعتر صورت می گیرد.

2. در بیمارانی كه آزاد شدن هیستامین ممكن است خطرناك باشد، بیماری عصبی- عضلانی، اختلالات شدید الكترولیت یا كارسینوما، مقدار مصرف دارو، به دلیل افزایش انسداد عصبی- عضلانی و مشكل در هوشیابی، باید كاهش یابد. مصرف زیاد دارو ممكن است باعث آزاد شدن ناگهانی هیستامین شود.

3. تزریق سریع داخل وریدی و یا مقادیر زیاد دارو ممكن است باعث آزاد شدن ناگهانی هیستامین شود.

4. مصرف مقادیر بیش از حد دارو ممكن است منجر به ضعف مدام تنفسی یا آپنه و كلاپس قلبی عروقی شود. برای به حداقل رساندن خطر مصرف بیش از حد، توصیه می شود از تحریك كننده اعصاب محیطی، برای پیشگیری پاسخ بیمار به دارو استفاده شود.
فارماكوكینتیك


نیمه عمر دفع دارو 20 دقیقه است. زمان رسیدن به حداكثر اثر دارو 10-7/1 دقیقه است. دفع دارو كلیوی و صفراوی است. بعد از تزریق دارو در بیهوشی متعادل، 25 درصد پاسخ پرشی عضلات در 45-35 دقیقه و 95 درصد پاسخ در 70-60 دقیقه به حالت عادی بازمی گردد. در بیهوشی متعادل 30 دقیقه و در بیهوشی استنشاقی 40 دقیقه بعد از شروع هوشیاری 95 درصد پاسخ عضلانی به حالت عادی می گردد.
عوارض جانبی


كاهش فشار خون، قرمز شدن پوست، گلودرد و لارنگواسپاسم از عوارض جانبی مهم و نسبتاً‌ شایع دارو می باشند.
تداخل های دارویی


دارو با آمینوگلیكوزیدها، بی حس كننده های موضعی تزریقی، كاپرئومایسین، لینكومایسین، پلی میكسین ها، پروكائین آمید، كینیدین و ایپوئیدها تداخل دارد.
نكات قابل توصیه


1. دارو از راه وریدی تزریق شود چون از راه عضلانی ممكن است باعث تحریك بافت شود.

2. دارو اثر شناخته شده ای روی هوشیاری یا آستانه درد ندارد بنابراین به عنوان داروی كمكی در جراحی، باید مقدار كافی از داروی بیهوشی در دسترس باشد.

3. در هیپوترمی طول و شدت اثر دارو افزایش می یابد.

4. دارو نمی تواند مانع برادیكاردی ناشی از بیهوش كننده ها یا ضد دردهای مخدر شود، لذا با مصرف توام آتراكوریوم برادیكاردی ممكن است بروز كند. مصرف دارو در بیماران قلبی مبتلا به تاكیكاردی، كم خطر است.

5. مقدار مصرف دارو در صورت مصرف همزمان با بیهوش كننده های عمومی مثل اتر، انفلوران و ایزوفلوران باید به 50-33 درصد كاهش یابد یا مقدار مصرف آن باید توسط یك تحریك كننده اعصاب محیطی تعیین شود. میزان این كاهش با هالوتان كمتر است.
مقدار مصرف


بزرگسالان: ابتدا به صورت وریدیmg/kg0/5-0/4 یا در بیمارانی كه آزاد شدن هیستامین در آنها خطرناك است mg/kg0/4-0/3 تزریق آهسته و یا در نوبت های منقسم در یك دقیقه مصرف می شود. در بیمارانی كه با انفلوران یا ایزوفلوران بیهوش شده اند mg/kg 0/35-0/25 تزریق می شود. میزان این كاهش با هالوتان كمتر است. در مورد بیمارانی كه به منظور لوله گذاری داخل نای تحت بیهوشی متعادل، سوكسینیل كولین دریافت كرده اند، مقدار mg/kg 0/4-0/3 تزریق می شود. در صورت استفاده از بیهوش كننده قویتر مقدار كمتری دارو مورد نیاز است. اثرات سوكسینیل كولین كه با استفاده از یك تحریك كننده اعصاب محیطی اندازه گیری می شود، قبل از مصرف آتراكوریوم باید از بین رفته باشد. به عنوان مقدار مصرف مكمل به صورت وریدی mg/kg 0/1-0/8 ، 45-12 دقیقه بعد از مصرف اولیه بكار می رود. سپس هر 25-15 دقیقه بر حسب نیاز و یا انفوزیون وریدی به میزان mg0/5-0/3(پس از برطرف شدن اثر مصرف وریدی اولیه دارو) بكار می رود. در بیهوشی متعادلmg/kg/min 0/1-0/009 به كار می رود تا زمانی كه میزان بلوك عصبی-عضلانی به دست آید، سپس سرعت انفوزیون بر اساس نیاز و پاسخ بیمار تنظیم می شود. عموماً بیماران به مقادیر mg/kg/min 0/1-0/009 به كار می رود تا زمانی كه میزان بلوك عصبی-عضلانی به دست آید، سپس سرعت انفوزیون بر اساس نیاز و پاسخ بیمار تنظیم می شود. عموماً بیماران به مقادیر mg/kg/min0/002 و یا0/015 mg/kg/min نیاز دارند. در بیمارانی كه با انفلوران یا ایزوفلوران بیهوش شده اند میزان انفوزیون به 33/0 كاهش می یابدو در مواردی كه از هالوتان استفاده شود این كاهش كمتر است. در بای پس قلبی به دلیل هیپرتومی سرعت انفوزیون تا 50 درصد كاهش می یابد.

كودكان: در كودكان یك ماهه تا دو ساله كه با هالوتان بیهوش شده باشند ابتدا mg/kg0/4-0/3 و در كودكان دو ساله و بالاتر مقدار مصرف مثل بزرگسالان است. دفعات مصرف مقدار نگهدارنده ممكن است بیشتر از بزرگسالان باشد.