قرص کارویدال ® 6.25 میلی گرم


Dosage form :Scored tablet گروه درمانی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی


 موارد مصرف
افزایش فشارخون ، CHF،آنژین صدری، كاردیومیوپاتی ایدیوپاتیك كنترل هایپرتانسیون ، كنترل آنژین صدری ، كنترل نارسایی قلبی مزمن سمپوماتیك( به همراه دیورتیكها یا دیگوگسین یا مهاركننده های ACE)
مكانیسم اثر
a) اثر ضد هایپرتانسیون: دارو از طریق بلوک گیرنده های بتا سبب کاهش برون ده قلبی و تاکیکاردی، و نیز از طریق بلوک رسپتورهای آلفا سبب گشادی عروق و کاهش مقاومت محیطی می شود. همچنین دارو دارای خواص آنتی اکسیدانی نیز می باشد.

b) اثر درمانی در نارسایی قلبی: دارو سبب کاهش فشار خون، فشار شریان ریوی، مقاومت عروق سیستمیک و نیز ضربان قلب می شود.
هشدارها
CHF ،بیماریهای عروقی محیطی دیابت ، هایپوگلیسمی، تیروتوكسیكوز، سن بالا، ضایعات كلیوی ، ضایعات متوسط كبدی ، سابقه حساسیت و آنافیلاكسی .
فارماكوكینتیك
کارودیلول پیرو تجویز خوراکی به خوبی از دستگاه گوارش جذب می شود. به علت متابولیسم عبور اول کبدی گسترده، فراهم زیستی دارو حدود 25% است. نیمه عمر دارو بین 10-6 ساعت است و بیش از 98% به پروتئین های پلاسما متصل می شود. متابولیزاسیون دارو توسط سیستم آنزیمی سیتوکروم P450 کبدی (به ویژه CYP2D6 و CYP2C9 ) صورت می گیرد.
موارد منع مصرف
اختلال در عملكرد كبدی واضح، كلاس4 نالرسائی قلبی آسم برونشیال ، بلوك AV درجه 2یا 3 ، شوك كماردیوژتیك، برادی كاردی شدید آسم ، برونكواسپاسم ، سابقه بیماریهای انسدادی ریه ، اسیدوز متابولیك ، برادیكاردی سینوسی ، نارسایی قلبی كنترل نشده ، فئوكروموسایتوما( مگر همزمان با آلفا بلوكرها)
عوارض جانبی
سرگیجه،بلوك AV ، برادی كاردی )2%( ،كاهش فشار خون وضعیتی (1.8%) سنكوپ (0.1%) ، افزایش پاسخ تست های كبدی، برونكواسپاسم، منع در آسم وشوك كاردیوژنیك ، بیهوشی ، جراحی .برونكواسپاسم ، برادیكاردی ، نارسایی قلبی ، بلوك قلبی ، هیپوتانسیون وضعیتی ، دپرسیون ، گیجی ، اختلالات خواب ، گرگرفتگی
تداخل های دارویی
آمیودارون ، بنزودیازپین ها ، سایمتیدین ، كلونیدین ، ریفامپین، دیگوكسین ، NSAID`s بلوك كننده های كانال كلسیم ، گلیكوزیدهای قلبی ، سمپاتومیمتیك ها ، داروهای ضد سایكوز ، داروهای ضد افسردگی ، داروهای ضد اضطراب وآرام بخش ، داروهای ضد انعقاد
نكات قابل توصیه
CHF ،بیماریهای عروقی محیطی دیابت ، هایپوگلیسمی، تیروتوكسیكوز، سن بالا، ضایعات كلیوی ، ضایعات متوسط كبدی ، سابقه حساسیت و آنافیلاكسی كاهش دوز دارو در نارسایی كلیوی و كبدی توصیه می شود
مقدار مصرف
بر اساس نوع بیماری متفاوت است

محصولات مشابه

قرص استامینوفن 500
قرص استامینوفن 500

گروه درمانی: Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها

قرص آلفن ایکس ال ®
قرص آلفن ایکس ال ®

Extended release Tablets of Diclofenac Sodium 100 mg گروه درمانی: Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها