سوسپانسیون کوتریموکسازول


Dosage form :oral Suspension(Sulfamethoxazole۲۰۰ mg +Trimethoprim۴۰mg)


محصولات مشابه