سوسپانسیون آدی ژل ®


Suspension: (Aluminium Hydroxide 225 mg+ Magnesium Hydroxide 200 mg /5ml


محصولات مشابه