مدیر امور اداری و منابع انسانی

آقای مهندس محمدرضا صادقی

sadeghi_m@alborzdarouco.com