• 1395/05/25

" نخستین محموله صادراتی البرز دارو ، روز گذشته از شهرک صنعتی البرز شرکت داروسازی البرزدارو به بغداد ارسال شد "